Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Ogród i Wnętrza

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Ogród i Wnętrza [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.ogrodiwnetrza.pl, mieści się w Toruniu na ulicy Broniewskiego 4 lok. 55, 87-100 Toruń, NIP: 9561941667.

1.2. Zakup towaru w Sklepie bezpośrednio przez stronę www.ogrodiwnetrza.pl jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez Klienta (założeniu konta). W celu założenia konta należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ( z uwagi na możliwość wystąpienia awarii systemu) ma charakter informacyjny - w celu potwierdzenia aktualnych cen należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. W sytuacji zamówienia dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę www.ogrodiwnetrza.pl, cena towaru zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku następującego tygodnia. W przypadku różnicy w cenie Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak rezygnacji w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza akceptację warunków i wyklucza możliwość wycofania się z zakupu.

1.4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.5. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.6. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian.

1.7. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.ogrodiwnetrza.pl, jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje zakomunikowany.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki towarów.

2.3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony www.ogrodiwnetrza.pl przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. W przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku (w łącznie) Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia w ciągu 48 godzin. W przypadku zamówień złożonych w piątek i w weekend Sklep potwierdzania otrzymanie zamówienia do wtorku.

2.3.1. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku - w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku - w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

2.3.4.Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.ogrodiwnetrza.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. Po złożenia przez Klienta zamówienia na towar, wymagana jest wpłata całości należności w wybranej formie płatności. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta przedpłaty. Czas realizacji liczony jest zawsze od dnia zaksięgowania przedpłaty na konto sklepu.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniony przez Klienta z przedstawicielem Sklepu w sposób indywidualny.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata całości należności. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta przedpłaty. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu (wymagana jest na to zgoda Sklepu), a Sklep wyrazi na to zgodę, przedpłacona kwota przepada na rzecz Sklepu.

2.7. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego właściciel Sklepu zastrzega sobie własność sprzedanego produktu/sprzedanych produktów, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego, przy czym za moment zapłaty ceny uznaje się moment uznania rachunku bankowego firmy Conmoto Polska.

 

§3. Terminy realizacji 3.1. Towary dostępne na magazynie

3.1.1.Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 8 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy Conmoto Polska.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,4% zamówienia.

3.2. Towary niedostępne na magazynie

3.2.1.Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 60 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 90 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,4 % zamówienia.

3.3. Dostawa Dzień wysyłki towaru z magazynu Sklepu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych, jak również własnym środkiem transportu Sklepu.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku, gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem.

4.2. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient.

4.3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4.4. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku, gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest indywidualnie z Klientem i stanowi nie mniej niż 5 % wartości zamówienia.

 

§ 5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

ALIOR BANK

27 2490 0005 0000 4500 8425 6129

Ogród i Wnętrza ul. Podgórna 39 skr. 20

87- 100 Toruń

 

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( tzw. gwarancja z mocy prawa tj. ustawowa ochrona z tytułu niezgodności towaru z umową przewidziana w art. 8 cyt. ustawy).

6.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

6.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem.

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej.

6.3.1.Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: reklamacje@ogrodiwnetrza.pl

6.4. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć oryginał faktury / rachunku / paragonu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w dziale Regulamin.

6.4.1. Dostarczenie towaru następuje do magazynu Sklepu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Sklep ma 14 dni, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep ma obowiązek udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie] oraz o ewentualnej naprawie czy wymianie towaru oraz terminach naprawy bądź wymiany.

6.4.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Sklep reklamacji, Sklep zwraca Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, uzasadniony koszt transportu.

6.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane z reklamacją (m.in. transport do siedziby, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm. ) w okresie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

6.6.1. Towar powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar i akcesoria powinny być nieuszkodzone.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru.

6.6.3. Zwrotom nie podlegają (brak możliwości odstąpienia) towary o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu [tzw. specjalne zamówienia] lub ściśle związane z jego osobą.

6.6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

6.8. Klient odsyłając towar do Sklepu ( m.in. zwrot na skutek odstąpienia, reklamacja) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru.

6.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

 

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów przez producentów lub nagłą ich zmianę przez producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy informacje prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez Konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn z zachowaniem odpowiednich postanowień § 6 Regulaminu.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: drewno, kamień są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

 

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Conmoto Polska, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Podgórnej 39, 87-100 Toruń.

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep.

8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: - doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów - dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, - w celach marketingowych oraz - w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.5.3. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu jest konieczne [ art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2013 r.

9.2.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ogrodiwnetrza.pl.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl